Aanmelden

Aanmelden kan via het centrale nummer voor aanmeldingen: 020 – 6869638 of via het contactformulier op de website.

Wachtlijst

Over het algemeen is de wachttijd onder schooltijd een korter dan buiten schooltijden. Het blijft altijd lastig in te schatten hoe lang de wachttijd precies is. Natuurlijk wil iedereen zo snel mogelijk worden geholpen! Aan de hand van de klacht proberen we in te schatten hoe dringend het probleem is. Hier proberen we uiteraard rekening mee te houden. Spoedgevallen gaan echter altijd voor.

Contractvrije logopedie – wat krijgt u vergoed?

Logopedie Westerpark werkt gedeeltelijk contractvrij. Dit is een bewuste keuze. Zorgverzekeraars beperken behandelingen steeds meer door hun regelgeving, bureaucratie en lage tarieven. Door middel van contractvrije logopedie kan de kwaliteit van de behandelingen gewaarborgd blijven; tijdens de behandeling heeft u de volle aandacht. Buiten de behandelingen is voldoende bij- en nascholing, waardoor de nieuwste ontwikkelingen op de verschillende vakgebieden wordt bijgehouden. De praktijk schaft regelmatig nieuw materiaal aan en blijft op deze manier up-to-date.

Met de volgende Zorgverzekeraars hebben wij momenteel nog wel een contract:

Achmea, hieronder vallen:

 • FBTO
 • Avero achmea
 • zilveren kruis Ziezo
 • prolife
 • kiemer
 • OZF
 • Interpolis
 • IAK
 • Zilveren Kruis

Menzis, hieronder valt:

 • Anderzorg
 • HEMA
 • PMA
 • Collectiviteit
 • Menzis

Controleer of uw verzekering onder deze zorgverzekeraar valt.

Voor alle andere zorgverzekeringen geldt het contractvrije tarief.

Wat betekent dit voor u?

De hoogte van de vergoeding van logopedische behandelingen bij een contractvrije logopedist is afhankelijk van uw polis. U kunt dit het beste navragen bij uw zorgverzekeraar. Bij een restitutiepolis vergoedt de zorgverzekeraar in veel gevallen het volledige tarief.

Tarieven 2019

Intake & onderzoek / Eenmalige logopedisch onderzoek € 80,00
Reguliere individuele zitting (max. 30 minuten) € 40,00
Uittoeslag (bij behandeling aan huis)) € 25,00
Telefonische zitting* (max 15 minuten) € 20,00
Overleg met derden** (per 30 minuten) € 40,00
Verslaglegging aan derden** (per 30 minuten) € 40,00
Te laat afgemelde afspraak** (minder dan 24 uur van tevoren) € 30,00
Preverbale logopedie, individuele zitting € 80,00
*    wordt niet door alle zorgverzekeraars vergoed
**  wordt niet door de zorgverzekeraars vergoed

Privacy

Wetgeving en Privacy

Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) en de Wet op de bescherming van persoonsgegevens (Wbp)

In deze wetten zijn de rechten en plichten van de patiënt en de hulpverlener vastgelegd die voortvloeien uit de overeenkomst tot een geneeskundige behandeling. De wet is van toepassing op alle handelingen op het gebied van de geneeskunst, dat wil zeggen alle verrichtingen, inclusief onderzoek en advies, die rechtstreeks betrekking hebben op een persoon en tot doel hebben zijn gezondheid te verbeteren of te bewaken. Deze wet heeft dus ook betrekking op de relatie die de logopedist heeft met de patiënt.

Verplichtingen WGBO en Wbp

De wet stelt aan de logopedist een aantal verplichtingen. De belangrijkste zijn:

 • informatieplicht: de logopedist verstrekt informatie die de patiënt nodig heeft om zelf op een verantwoorde manier beslissingen te kunnen nemen over zijn gezondheid. Deze informatie is afgestemd op (het niveau van) de patiënt;
 • toestemmingsvereiste: voor iedere geneeskundige behandeling is de toestemming van de patiënt vereist. De patiënt kan deze toestemming alleen geven als hij goed geïnformeerd is (zie informatieplicht);
 • dossierplicht: de logopedist is verplicht een dossier bij te houden met daarin gegevens over de patiënt zoals de gezondheid van de patiënt, de uitgevoerde verrichtingen en relevante overige gegevens;
 • bewaarplicht: het dossier moet 15 jaar worden bewaard, te rekenen vanaf het tijdstip waarop de gegevens zijn vervaardigd of zoveel langer als noodzakelijk (bijvoorbeeld bij chronische ziekten). Het dossier wordt bewaard conform de privacywetgeving.
 • vernietiging: de logopedist is verplicht het dossier te vernietigen, binnen 3 maanden na het verzoek van de patiënt en na 15 jaar, te rekenen vanaf het tijdstip waarop de gegevens zijn vervaardigd;
 • geheimhoudingsplicht: aan verzoeken voor inlichtingen over, inzage of kopie van gegevens aan anderen dan de patiënt, kan alleen worden voldaan als daartoe uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de patiënt is verkregen.

Daarnaast heeft de patiënt een aantal rechten waar de logopedist rekening mee moet houden, namelijk het recht op inzage in zijn medisch dossier en privacybescherming bij overdracht van gegevens. Volgens de WGBO heeft de patiënt zelf ook een informatie- en medewerkingsplicht.

Klachtenregeling

U komt voor goede hulp en begeleiding. Logopediepraktijk Westerpark wil dat graag bieden. Uw logopedist doet er alles aan goede zorg te verlenen en alles zorgvuldig te organiseren. Mocht u als cliënt onverhoopt toch niet tevreden zijn, dan is het belangrijk dat te bespreken. Als dat geen oplossing biedt, kunt u een klacht indienen bij het Klachtenloket Paramedici.
Logopediepraktijk Westerpark is via de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF) aangesloten bij de Klachten- en geschillenregeling Paramedici.

Het klachtenrecht voor patiënten is vastgelegd in de wet Wkkgz.